Главная
ІЗЮМСЬКА ОДПІ ГУ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПОВІДОМЛЯЄ Версия для печати Отправить на e-mail
10.11.2017
Підприємець, що здійснює роздрібний продаж товарів в магазині на території ринку, не може бути платником єдиного податку першої групи
До першої групи платників єдиного податку відносяться фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 тич. грн. Торгове місце – площа, відведена для розміщення необхідного для торгівлі інвентарю (вагів, лотків тощо) та здійснення продажу продукції з прилавків (столів), транспортних засобів, причепів, візків (у тому числі ручних), у контейнерах, кіосках, палатках тощо. До торгових місць на ринках не належать магазини та об’єкти ресторанного господарства (п.1.8 наказу Державного комітету статистики України від 26.07.2005 № 209).
Отже, підприємець, який здійснює роздрібний продаж товарів в магазині, що розташований на території ринку, не може бути платником єдиного податку першої групи.
Зазначена норма передбачена п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України.
Обмежень щодо кількості видів діяльності, які можуть бути внесені до реєстру платників єдиного податку, не передбачено
Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.
У заяві про застосування спрощеної системи оподаткування зазначаються обрані суб’єктом господарювання види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010.
Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010) затверджена наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457.
До реєстру платників єдиного податку вносяться, зокрема відомості про види господарської діяльності.
Отже, на підставі поданої підприємцем заяви про застосування спрощеної системи оподаткування до реєстру платників єдиного податку вносяться відомості про види господарської діяльності, за умови, що ці види діяльності дають право застосовувати спрощену систему оподаткування.
При цьому обмежень для підприємців щодо кількості видів діяльності, які можуть бути внесені до реєстру платників єдиного податку не передбачено.
Зазначена норма передбачена п. 299.1 ст. 299, п.п. 5 п. 298.3 ст. 298 Податкового кодексу України.
Щодо визначення платежів на право використання сайту та торговельної марки для цілей оподаткування податком на прибуток
Ізюмська ОДПІ повідомляє, що згідно з положеннями пп. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Кодексу роялті - це будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інших аудіовізуальних творів, будь- які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу- хау).
Не вважаються роялті платежі, отримані за передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об'єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права, продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов'язковим згідно із законодавством України.
Отже, якщо об'єкт права інтелектуальної власності (сайт або торговельний знак) передається у використання без переходу права власності на нього, то платіж за таке використання сайту або торговельного знаку з ціллю оподаткування податком на прибуток вважатиметься роялті.
Про оподаткування доходів, отриманих неприбутковою організацією

Ізюмська ОДПІ нагадує, що відповідно до п.п. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) неприбуткові підприємства, установи та організації – це неприбуткові підприємства, установи та організації (далі – неприбуткова організація), які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ст. 133 ПКУ.
Згідно з п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
Доходи неприбуткових релігійних організацій використовуються також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя.
Таким чином, якщо кошти, отримані неприбутковою організацією, буде використано для здійснення своєї статутної діяльності без розподілу таких доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб, то таке використання не є порушенням вимог п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ.
У разі недотримання неприбутковою організацією цільового використання коштів, така неприбуткова організація зобов'язана подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток. Податкове зобов'язання розраховується виходячи із суми операції (операцій) нецільового використання активів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій та вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення.
За період з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, по 31 грудня податкового (звітного) року така неприбуткова організація зобов'язана щокварталу подавати до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток (з наростаючим підсумком), сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду та подавати фінансову звітність у порядку, встановленому для платників податку на прибуток.
З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає податкову декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому цим розділом для платників податку на прибуток.
До уваги «спрощенців» - підприємців ІІ й ІІІ груп!
Відповідно до п.296.10 ст.296 Податкового кодексу України,  платники єдиного податку ІІ та ІІІ груп (фізичні особи-підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року перевищує 1 000 000 грн., обов’язково повинні застосовувати РРО.Застосування РРОрозпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.
Таким чином, починаючи  з 01.10.2017,  такі платники єдиного податку (фізичні особи-підприємці) зобов’язані при здійсненні своєї господарської діяльності застосовувати РРО або перейти на використання виключно безготівкових розрахунків.

Арбітражні керуючі, які здійснюють незалежну професійну діяльність, при визначені сукупного чистого доходу враховують витрати підтвердженні документально
Законом України від 14 травня 1992 року № 2343-XII «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», в редакції Закону України від 22 грудня 2011 року № 4212 (далі – Закон № 4212) визначено, що арбітражний керуючий – фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.
Статтею 4 Закону № 4212 встановлено, що арбітражні керуючі є суб’єктами незалежної професійної діяльності.
Оподаткування доходів фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється відповідно до положень ст. 178 Розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ).
Згідно з п. 178.3 ст. 178 ПКУ оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.
У разі неотримання довідки про взяття на облік особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, об’єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат.
При цьому, ПКУ не передбачено будь-якого переліку витрат для самозайнятих осіб, у тому числі для фізичних осіб, які здійснюють незалежну діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).
Отже, при визначені сукупного чистого доходу арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) доцільно враховувати витрати, які пов’язані з організацією такої діяльності та обумовлені вимогами Закону № 4212, однак, які не пов’язані з виконанням арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у конкретній справі про банкрутство.
До витрат фізичної особи, яка здійснює незалежну діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), можуть бути віднесені документально підтверджені витрати, зокрема:
- орендна плата за користування орендованим приміщенням, або оплата за комунальні послуги, у разі використання власного нежитлового приміщення, де знаходиться контора (офіс) арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), у тому числі його поточний ремонт обладнання пандусу для під’їзду інвалідів;
- витрати на технічне забезпечення діяльності робочого місця такої особи та його обслуговування (охоронна та пожежна сигналізація, вогнестійкий сейф, інформаційна вивіска, металеві двері або металеві ролети);
- витрати на ремонт та технічне обслуговування обладнання (комп’ютерів, у тому числі їх програмного забезпечення, принтерів, сканерів, ксероксів, факсів, телефонів тощо);
- витрати на виготовлення печаток, а також їх заміну;
- витрати на відкриття рахунків у банках та їх розрахунково-касове обслуговування;
- витрати на оплату праці та обов’язкові нарахування на фонд оплати праці помічників (найманих працівників);
- витрати на проходження підвищення кваліфікації. Придбання та передплата нормативної літератури (книг, журналів, дисків, програм тощо);
- витрати на користування електронною базою законодавства;
- витрати на підключення та користування мережею Інтернет;
- придбання канцелярського приладдя;
- сплата такими особами єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- витрати на страхування професійних ризиків арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) за шкоду, заподіяну внаслідок неумисних дій або помилки під час здійснення повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
- поштові та кур’єрські послуги, необхідні для виконання діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
- витрати на послуги телекомунікаційного зв’язку для ведення податкового обліку та подання податкової та іншої звітності.
Якщо в одному з місяців працівник не мав права на отримання податкової соціальної пільги в ф.1ДФ заповнюється лише один рядок
У разі якщо в одному з місяців кварталу працівник не мав права на отримання податкової соціальної пільги, то в податковому розрахунку за ф. 1ДФ заповнюють лише один рядок, в якому зазначають відповідну ознаку пільги.
Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 (далі – Порядок).
Відповідно до п. 3.6 розд. ІІІ Порядку щодо кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу фізичної особи потрібно заповнювати тільки один рядок з обов’язковим заповненням графи 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта», крім випадків, зазначених у пунктах 3.7 та 3.8 розд. ІІІ Порядку.
Згідно з п. 3.8 Порядку у графі 8 «Ознака податкової соціальної пільги» відображається ознака податкової соціальної пільги згідно з довідником ознак податкових соціальних пільг, наведеним у додатку до цього Порядку. Графа 8 заповнюється тільки для фізичних осіб, які мали пільги щодо податку у звітному періоді згідно із законодавством за місцем отримання основного доходу. За відсутності у фізичної особи пільг у звітному періоді у графі 8 проставляється прочерк. При заповненні графи 8 слід враховувати ту ознаку пільги, яка відповідає нарахованому доходу. Допускається наявність кількох рядків з однією ознакою доходу тільки у разі наявності у фізичної особи кількох ознак пільг за такою ознакою доходу (наявність різних пільг у кожному з трьох місяців кварталу).
Новий Порядок надання узагальнюючих податкових консультацій набув чинності
03.11.2017 (з дня офіційного опублікування, опубліковано у бюлетені «Офіційний вісник України» від 03.11.2017 №86) набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2017 №811 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 27.10.2017 за №1266/31134), яким затверджено Порядок надання узагальнюючих податкових консультацій (далі – Порядок №811).
Порядок №811 розроблено відповідно до п.п.192.1.5 п.192.1 ст.192розділу І та п.52.6 ст.52 глави 3 розділу ІІ Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями. Порядок №811 визначає процедуру надання Міністерством фінансів України узагальнюючих податкових консультацій.
Так, Порядком №811 обумовлено, що узагальнюючі податкові консультації  (далі – УПК) надаються:
• за результатами періодичного узагальнення індивідуальних податкових консультацій, наданих контролюючими органами платникам податків;
• у разі наявності обставин, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
У разі скасування судом наказу Міністерства фінансів України про затвердження УПК буде надана нова податкова консультація з урахуванням висновків суду.
Відповідно до Порядку №811 УПК затверджуються наказами Міністерсва фінансів України і такі УПК будуть оприлюднюватись на офіційному веб-сайті Міністерсва фінансів України протягом 5 календарних днів з дня їх надання.
Слід зауважити, що УПК не є нормативно-правовими актами.
«Єдине вікно подання електронної звітності»: внесено зміни!
Ізюмська ОДПІ доводить до відома платників, що на офіційному веб-порталі ДФС України оприлюднено доповнення до спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності» до версії 1.25.24.0 (станом на 30.10.2017).
Цей комплект програмного забезпечення включає в себе зміни та доповнення з 23.08.2016 по 30.10.2017 включно (містить доповнення. починаючи з версії 1.25.0.0).
При цьому всі персональні довідники та налаштування користувача залишаються незмінними.
Перелік змін та доповнень (версія 1.25.24.0) (станом на 30.10.2017)
 Нові версії документів:
◄ згідно із Законом України від 16.07.2015 №643-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» проведено зміну версії для створення комфортних умов для платників податків:
- F/J 1301903 – Запит щодо отримання інформації в розрізі операцій з Системи електронного адміністрування ПДВ;
- F/J 1401903 – Витяг в розрізі операцій з Системи електронного адміністрування ПДВ;
◄згідно із наказом Міністерства фінансів України  від 21.07.2017 №651 «Про затвердження Порядку надання інформації з реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного страхування»:
- J/F 1303801 – Запит про отримання витягу з реєстру страхувальників (форма №1-ЗРС);
- J/F 1403801 – Довідка з реєстру страхувальників (форма №1-ДРС);
- J1438101 – Витяг з реєстру страхувальників (щодо юридичної особи або відокремленого підрозділу) (форма №1-ВРС);
- F1438201 – Витяг з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи – підприємця або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) (форма №2-ВРС);
- F1438301 – Витяг з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування) (форма №3-ВРС).
Електронні документи розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням:http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program/

Коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства за обліковую ставкою НБУ
Державна фіскальна служба України (далі – ДФС) у листі від 31.10.2017 №29463/7/99-99-12-03-04-17 «Про коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства за обліковою ставкою Національного банку України» повідомила наступне.
Розрахункова вартість товарної продукції гірничого підприємства визначається як сума витрат, обчислених згідно із підпунктами 252.11 – 252.15 ст.252 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), та прибутку як алгебраїчного добутку вказаних витрат та коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, обчисленого у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (п.252.16 ст.252 Кодексу).
У випадку порушення гірничими підприємствами строку регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр передбачено застосування коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, що дорівнює трикратному розміру облікової ставки Національного банку України (далі – облікова ставка).
У ІІІ кварталі 2017 року діяла одна облікова ставка – 12,5 відс., затверджена рішеннями Правління Національного банку України (далі – НБУ) від 25.05.2017 №318-рш, від 06.07.2017 №418-рш, від 03.08.2017 №493-рш та від 14.09.2017 №593-рш відповідно.
З метою уникнення різнотлумачень  ДФС, базуючись на принципі рівномірності, обчислила розмір середньозваженої облікової ставки НБУ для визначення коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства для розрахунку величини податкового зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Тривалість дії облікової ставки: 12,5 відс. – 92 дня (01.072017 – 30.09.2017).
Отже, для обчислення податкових зобов’язань з рентної плати середньозважена облікова ставка за ІІІ квартал 2017 року відповідає 12,5 відсоткам.
Таким чином, платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, які порушили строк регулярної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин у межах ділянок надр, на які їм надано спеціальні дозволи на користування надрами, обчислюють податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за ІІІ квартал 2017 року із застосуванням коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства у розмірі 37,5 відс. – трикратному розмірі середньозваженої облікової ставки НБУ.
До уваги платників! Залишилось менше двох місяців, щоб отримати податкову знижку за 2016 рік!
Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – це документально підтверджена сума витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Податковим кодексом України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).
Зокрема, відповідно до ст.166 ПКУ податкова знижка надається, якщо фізичною особою протягом звітного року понесені витрати, пов’язані зі сплатою за навчання в вищих та професійно-технічних навчальних закладах, внесками на благодійність, відсотками за іпотечним кредитом, витратами на переобладнання машин під біопаливо, витратами на отримання доступного житла за державними програмами тощо.
Для отримання податкової знижки за результатами 2016 року фізичній особі необхідно подати податкову декларацію про майновий стан і доходи, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859 зі змінами за місцем своєї реєстрації до 31 грудня 2017 року.
Звертаємо увагу, що у разі, якщо платник податку до кінця року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки, таке право на наступний податковий рік не переноситься.
Коли є обов’язковою реєстрація постійного представництва нерезидента платником ПДВ?
Згідно із п.п.2 п.180.1 ст.180 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платником ПДВ є будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник ПДВ.
Підпунктом «г» п.п.14.1.139 п.14.1 ст.14 ПКУ визначено, що особою для цілей розділу V ПКУ є, зокрема, постійне представництво (нерезидента).
Відповідно до п.п.14.1.193 п.14.1 ст.14 ПКУ постійне представництво – постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар’єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів, сервер.
Статтями 181 та 182 ПКУ визначено умови для реєстрації особи як платника ПДВ, відповідно до яких реєстрація особи як платника ПДВ може здійснюватись як в обов’язковому порядку, так і за добровільним рішенням особи.
Слід зазначити, що будь-яких виключень та/або особливостей щодо реєстрації представництва як платника ПДВ чинним законодавством не передбачено.
Відповідно до п.181.1 ст.181 ПКУ під обов’язкову реєстрацію як платника податку на додану вартість підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПКУ, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ).
Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та/або послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст.186 (підпункти «а» та «б» п.185.1 ст.185 ПКУ).
Згідно із розділом V та розділом XX ПКУ до оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, нульовою ставкою та ставкою 7 відсотків ПДВ, звільнені та тимчасово звільнені від оподаткування ПДВ.
Отже, постійне представництво нерезидента підлягає обов’язковій реєстрації платником ПДВ у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у т.ч. з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такому представництву протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. гривень (без урахування ПДВ).
Збільшено граничні суми витрат при закордонному відрядженні державних службовців
Кабінет Міністрів України постановою від 25.10.2017 №806 (далі – Постанова №806) вніс зміни до власної постанови від 02.02.2011 №98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів».
Так, внесеними змінами уточнюється, що термін відрядження держслужбовця протягом одного календарного року не може перевищувати 60 календарних днів, крім випадків, визначених законодавством.
Крім того, внесеними змінами збільшено граничні суми витрат на найм житлового приміщення за добу у разі відрядження до іноземних держав (зокрема, до Ізраїлю, Люксембургу та Швейцарії).
Нарахування ЄСВ, якщо працівник частину місяця перебував у відпустці без збереження заробітної плати
Частиною 5 ст.8 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон №2464) передбачено, що єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) для платників, зазначених у cт.4 Закону №2464, встановлюється у розмірі 22 відсотки до визначеної ст.7 Закону №2464 бази нарахування ЄСВ.
У разі, якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ (частина 5 ст.8 Закону №2464).
Тобто, якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід) у працівника, який перебував частину місяця у відпустці без збереження заробітної плати, застосовуються норми частини 5 ст.8 Закону №2464.
Строки сплати транспортного податку
Відповідно до п.п.267.7.1 п.267.7 ст.267 розділу ХІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI, зі змінами та доповненнями.
Транспортний податок сплачується у строки, встановлені п.п.267.8.1 п.267.8 ст.267 ПКУ, а саме:
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються у річній податковій декларації.
Оновлено порядок відкриття та ведення рахунків клієнтів банків і здійснення безготівкових розрахунків
31 жовтня 2017 року набрала чинності постанова Національного банку України від 25.10.2017 №106 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» (далі – Постанова НБУ №106).
Постановою НБУ №106 внесено зміни до:
- Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Національного банку України від 12.11.2003 №492;
- Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Національного банку України від 03.12.2003 №516;
- Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 №22.
ПостановоюНБУ №106, зокрема,  врегульовано такі питання:
• скасовано обов’язок щодо використання суб’єктом господарювання печаток на документах (у тому числі на розрахункових документах);
• дозволено укладення договорів про відкриття банківського рахунку та банківського вкладу в електронній формі, зокрема, шляхом приєднання клієнта до публічної пропозиції укладення договору;
• визначено порядок відкриття фізичними особами – підприємцями поточних рахунків фізичним особам для здійснення деяких видів виплат заробітної плати та прирівняних до неї платежів;
• удосконалено режим функціонування поточних рахунків клієнтів, зокрема, в частині виплат, пов’язаних з відрядженням.

Фізична особа – засновник юрособи не може застосувати пільгу зі сплати податку на нерухомість до об’єкта житлової нерухомості, за адресою якого зареєстрована дана юридична особа
Відповідно до п.п.266.4.3 п.266.4 ст.266 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не надаються, зокрема, на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).
Пунктом 63.3 ст.63 ПКУ визначено, що платники податків з метою проведення податкового контролю підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичної особи, відокремлених підрозділів юридичної особи, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).
Податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі (п.45.1 ст.45 ПКУ).
Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (п.45.2 ст.45 ПКУ).
При цьому, відповідно до ст.93 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV зі змінами та доповненнями місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.
Отже, фізична особа – засновник юридичної особи не може застосувати пільгу зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до об’єкта житлової нерухомості, за адресою якого зареєстрована дана юридична особа.
Внесено правки до Податкового кодексу України
Ізюмська ОДПІ інформує про приведення нормативно-правових актів у відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі – ПКУ), а також до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів, а також скропленого газу та бутану, ізобутану для використання як сировини для виробництва етилену».
Відповідно до п. 226.12 ст.226, пп. 229.2 та 229.3 ст. 229, ст.. 41 ПКУ Міністерством фінансів України видано накази:
- від 21.08.2017 №708 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 №50»;
- від 21.08.2017 №709 «Про затвердження форм Довідки про цільове використання легких дистилятів, а також скропленого газу та бутану, ізобутану як сировини у виробництві етилену, Довідки про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію, та Журналу обліку погашення податкових векселів».
Накази набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, тобто з 20 жовтня 2017 року.
На сьогодні дія зазначених наказів поширена на такі групи підакцизних товарів, як скроплений газ, бутан і ізобутан, які ввозяться в Україну як сировина для виробництва етилену без сплати акцизного податку з оформленням податкового векселя. Більш детально про новації прийняті Міністерством фінансів України йдеться у листі ДФС України від 23.10.2017 р. №1528/99-99-15-03-03-17 «Про набрання чинності наказами Міністерства фінансів України».
Податкові пільги зобов’язують платників на подання Звіту про суми податкових пільг
Відповідно до п. 30.6 ст. 30 Податкового кодексу України суми податку та збору не сплачені суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг обліковуються таким суб’єктом - платником податків. Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1233 затверджено Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг (далі – Порядок) та Звіт про суми податкових пільг (далі – Звіт).
Порядком визначено, що Звіт подається суб’єктом господарювання за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб’єкт господарювання пільгами не користується, Звіт не подається.
Звіт заповнюється відповідно до Порядку, зокрема, у графах «Код пільги згідно з довідником пільг» та «Найменування податкової пільги» Звіту зазначаються код та найменування податкової пільги за кожним видом податкових пільг відповідно до Довідника пільг, форма та порядок ведення якого затверджуються Державною податковою службою.
Суб’єкт господарювання, який подає Звіт до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації, в якому зазначає код та найменування податкової пільги за кожним видом податкових пільг відповідно до Довідника податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, та Довідника інших податкових пільг, затверджених Державною фіскальною службою України (далі – Довідники).
При поданні Звіту:
- за дванадцять календарних місяців минулого року використовуються Довідники пільг станом на 01 січня поточного року;
- за три календарних місяці поточного року – Довідники пільг станом на 01 квітня поточного року;
- за шість календарних місяців поточного року – Довідники пільг станом на 01 липня поточного року;
- за дев’ять календарних місяців поточного року – Довідники пільг станом на 01 жовтня поточного року.
Податковий календар на 09 листопада 2017 року 
Ізюмська ОДПІ доводить до відома платників, що
09 листопада, четвер, останній день подання:
- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за формою №1-РС за жовтень 2017 року;
- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за формою   №2-РС за жовтень 2017 року;
- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за формою   №3-РС за жовтень 2017 року;
- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв в оптовій мережі за формою №1-ОА за жовтень 2017 року;
- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів в оптовій мережі №1-ОТ за жовтень 2017 року;
- звіту про суми податкових пільг за ІІІ квартал 2017 року;
- податкової декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
- розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за три квартали 2017 року;
- розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за три квартали 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
- розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за три квартали 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
- фінансової звітністі за 9 місяців 2017 року;
- декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за III квартал 2017 року;
- податкової декларації з податку на додану вартість за III квартал 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за III квартал 2017 року (форма №1ДФ);
- податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за три квартали 2017 року платниками, віднесеними до 3 групи;
- податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за три квартали 2017 року платниками, віднесеними до 3 групи;
- податкової декларації екологічного податку за ІІI квартал 2017 року;
- податкової декларації з рентної плати за ІІI квартал 2017 року з розрахунком:
• рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводної сировини;
• рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;
• рентної плати за спеціальне використання води;
• рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;
- податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за три квартали 2017 року;
- податкової декларації з туристичного збору за три квартали 2017 року.
Неприбуткові організації за підсумками 2017 року подають річний Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за зміненою формою 

Наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. № 469 затверджені зміни до форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (опублікований в «Офіційному віснику України» № 48 від 20.06.2017).
Змінами, внесеними наказом №469 у форму Звіту, передбачено:
- вилучення квартального звітного періоду;
- уточнено перелік доходів і витрат неприбуткових організацій;
- до сум операцій нецільового використання активів включена вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), які використані на цілі інші, ніж фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій;
- для відображення додатків додана клітинка, в якій проставляється позначка, що разом із Звітом подається фінансова звітність (як додаток).
Фінансова звітність є додатком до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та його невід'ємною частиною.
 
Затверджено Реєстр великих платників податків на 2018 рік

Наказом від 26.09.2017 №632 ДФС України затвердила Реєстр великих платників податків на 2018 рік.
У разі включення платника до Реєстру великих платників податків на нього поширюються особливості, визначені Податковим кодексом для великих платників податків.
Нагадаємо, що відповідно до Податкового кодексу України  великий платник податків — це юридична особа або постійне представництво нерезидента на території України, в якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 1 млрд грн або загальна сума платежів, сплачених до Державного бюджету України, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за такий самий період перевищує 20 млн. грн.
 Після включення платника податків до Реєстру великих платників й отримання повідомлення ДФС України про таке включення платник податків зобов’язаний стати на облік у контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків, з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано цей Реєстр.

З наступного року у нарахуванні ЄСВ відбудуться зміни

Законом України від 3 жовтня 2017 року № 2148-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», передбачено внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». Новації стануть чинними з 01 січня 2018 року.
Насамперед зміни торкнуться бази нарахування єдиного внеску, яка становитиме з 01.01.2018 року 15 розмірів мінімальної заробітної плати.
Розшириться коло платників єдиного внеску – з наступного року ними стануть члени фермерського господарства, за умови, що вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.
Разом із тим, передбачене звільнення від сплати єдиного внеску за себе фізичних осіб-підприємців (у тому числі «спрощенців») та членів фермерського господарства, у випадку отримання ними пенсії за віком, або у разі, якщо вони є особами з інвалідністю, чи досягли віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.
Щодо спрощенців, які зареєстровані на першій групі платників єдиного податку, то вони сплачуватимуть ЄСВ у розмірі, не менше мінімального страхового внеску.
Змінено і строки сплати єдиного внеску. Так, фізичні особи-підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування; особи, хто провадять незалежну професійну діяльність та отримують доходи від цієї діяльності, а також члени фермерського господарства, будуть зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується такий внесок.
ДФС та митні органи Литви розпочали спільне розслідування щодо законності перебування в Україні автомобілів з литовською реєстрацією

Cпівробітництво між Україною та Литвою у митній сфері розвивається у перспективному напрямі. Співпраця митних адміністрацій, зокрема, у сферах міжнародної технічної допомоги та протидії митним правопорушенням завжди динамічна та ефективна, вважає в.о. Голови ДФС Мирослав Продан. Про це він заявив під час зустрічі з Генеральним директором Митного департаменту при Міністерстві фінансів Литовської Республіки Арунасом Адоменасом 7 листопада у м. Вільнюсі.
«Ми вдячні литовській стороні за допомогу в реформуванні митних органів України та приведенні національного законодавства і практики у відповідність до європейських стандартів», - зазначив Мирослав Продан.
Серед успішних проектів співробітництва ДФС та Митного департаменту Литви Мирослав Продан назвав проект «Розвиток інституціонального потенціалу митної служби України», який був реалізований у 2015 році та започаткував інтенсивну та взаємовигідну співпрацю між Україною та Литвою у митній сфері. 
Крім того, він зазначив високопрофесійну роботу литовських спеціалістів при реалізації проекту міжнародної технічної допомоги Twinning «Підтримка Державної фіскальної служби у розвитку елементів інтегрованого управління кордонами», який буде завершений у грудні поточного року. У його рамках Митна служба Литви надає ДФС допомогу у реформуванні української митниці та виведення її на європейський рівень.
Також литовські колеги є відповідальними за виконання спільних заходів за напрямом Twinning «Розвиток системи боротьби з корупцією», за результатами якого Митним департаментом Литви було підготовлено Білу книгу. Вона містить огляд сучасного антикорупційного стану ДФС у митній сфері, проблеми, наявні по напрямку боротьби з корупцією та рекомендації.
 «У вересні цього року у Києві ми успішно презентували продукт нашої спільної роботи в антикорупційному напрямі «Білу книгу прозорості в Державній фіскальній службі». Я підписав  розпорядження, відповідно до якого «Біла книга»  була доведена до безумовного виконання всіх співробітників Державної фіскальної служби України», - підкреслив Мирослав Продан.
Перспективним напрямком подальшого співробітництва в.о. Голови ДФС визначив участь України в єдиному режимі транзиту та приєднання до спільної системи NCTS. Це є першочерговим питанням переходу країни до європейських митних правил. Запровадження NCTS матиме низку переваг: буде відсутня необхідність декларування експортних товарів на кордоні з ЕС, з’явиться можливість обміну інформацією про товари, переміщені через загальний кордон України та країн-членів ЕС, а митні процедури стануть простіше, що збільшить товарообіг.
Тому ще одна з домовленостей з Литвою – можливість закупівлі програмного продукту, допомога литовських колег з встановлення програми та навчання працівників ДФС, а також подальше вдосконалення митного законодавства і приведення його до європейських норм.
Крім того, українські митники зацікавлені у  вивченні досвіду країн ЄС та закупівлі програмного забезпечення з оцінки результативності та ефективності профілів ризиків у автоматичному режимі. Також корисним буде досвід Литви і щодо використання програмного забезпечення по верифікації документів про походження товарів та застосування фінансових гарантій при доставці та випуску у вільний обіг товарів.
Українські та литовські митники домовилися удосконалити співробітництво та обмін досвідом у сфері попередження митних правопорушень, боротьби з контрабандою, протидії незаконному обігу підакцизних товарів. Попередні домовленості, досягнуті між керівництвом ДФС та Митного департаменту Литви під час конференції Twinning 19-20 вересня у Києві, вже набули практичної реалізації. Литовські колеги на запит української сторони розпочали розслідування щодо законності ввезення та використання на території України транспортних засобів, зареєстрованих на території Литовської Республіки. Станом на 1 листопада, на митній території України знаходиться понад 59 тис. транспортних засобів з литовською реєстрацією, левова частка яких – 44,6 тис. ввезені в режимі тимчасового ввозу. 
Мирослав Продан: Залучення до боротьби з контрабандою керівників облдержадміністрацій дає певний ефект

Залучення до боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил голів обласних державний адміністрацій дає певний ефект, який в результаті сприяє суттєвому перевиконанню митних індикативів. Про це заявив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан в ефірі програми «Подробиці тижня» телеканалу «Інтер».
За його словами, сьогодні ДФС успішно працює над перекриттям тіньових потоків, які були зосереджені як на західному регіоні, так і портах Одеської митниці, за рахунок переоснащення та забезпечення технічними засобами митного контролю митниць, створення відповідних електронних сервісів.
«Якщо забезпечити сервіси в достатній кількості, я переконаний, що нам вдасться суттєво зменшити рівень корупційних і будь-яких контрабандних потоків. Так, з 1 вересня минулого року діє система «Єдине вікно» подачі звітності, що фактично унеможливлює будь-який контакт між посадовою особою і співробітником митниці, а відповідно, унеможливлює будь-яку корупційну складову», – зазначив Мирослав Продан.
Він також зауважив, що на ефективність боротьби з тіньовими потоками впливають і кадрові зміни, проведені в ДФС. Так, останнім часом відбулися призначення нових керівників низки митниць, зокрема, Тернопільської, Івано-Франківської, Одеської через прозорий конкурс.
Так, наприклад, враховуючи зміну керівництва Одеської митниці та залучення до боротьби з митними правопорушення голови облдержадміністрації Одещини, вдалося забезпечити значні суми сплати митних надходжень, за результатами яких у рамках дорожнього експерименту на розвиток інфраструктури області перераховано понад 2 млрд гривень.
«Я пам'ятаю, як наприкінці минулого року ряд експертів, ряд громадських діячів відзначали, що в тіні української митниці знаходиться близько 50 мільярдів гривень. Так от, я сьогодні з впевненістю можу стверджувати те, що протягом 10 місяців поточного року, українська митниця додатково до факту минулого року забезпечила вже 60 мільярдів гривень», – підкреслив Мирослав Продан.  
Литовських податківців зацікавила робота електронного адміністрування ПДВ
 Співробітництво між податковими органами України та Литви має позитивний ефект. Про це заявив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан під час зустрічі з Головою Державної податкової інспекції при Міністерстві Фінансів Литовської Республіки Едітою Янусієне 6 листопада у м. Вільнюс.
За його словами, за сприяння литовських колег було розроблено автоматизовану інформаційну систему «Обмін та обробка запитів до іноземних компетентних органів». Цей програмний продукт дозволив суттєво оптимізувати процес реєстрації, обробки документів, які стосуються інформаційного обміну у сфері оподаткування.
«Ми вдячні за оперативну та цільову підтримку з боку наших литовських колег у таких сферах податкового адміністрування, як застосування міжнародних податкових договорів, міжнародний обмін податковою інформацією, електронні сервіси, організація роботи щодо контролю трансфертного ціноутворення, електронний аудит», - зазначив Мирослав Продан.
Так, у рамках вивчення досвіду організації роботи з контролю трансфертного ціноутворення (ТЦО) було отримано цінні практичні рекомендації з імплементації міжнародних стандартів контролю ТЦО в  українське податкове законодавство. Одним з перспективних напрямів є впровадження системи електронних перевірок платників податків. У рамках цього проекту представники ДФС у ході візиту до Литви влітку цього року вивчали досвід впровадження програмних продуктів при проведенні електронних перевірок платників податків, який знайде своє застосування в Україні.
Так, комп’ютеризована інформаційна система аудиту Литви SESAM включає в себе підсистему аналізу ризиків та відбору, яка у автоматичному режимі систематизує данні про платника податків та дозволяє виявити ризики в його діяльності. Крім того, вона має логічно побудовану систему управління перевірками. За словами в.о. Голови ДФС, переваги та недоліки програмного продукту SESAM будуть враховані при подальшій роботі зі створення системи електронного аудиту в Україні.
У свою чергу очільник ДФС поінформував литовських колег про основні досягнення фіскальної служби України у напрямі розвитку електронних сервісів для платників податків та програмних продуктів для перешкоджання махінаціям з податку на додану вартість.
Так, представники податкового відомства Литовської Республіки зацікавилися роботою системи електронного адміністрування ПДВ, запровадженої в 2015 році, та Системи моніторингу ризиків та блокування податкових накладних, яка повноцінно функціонує в Україні з 1 липня поточного року.
За їх словами, питання боротьби з махінаціями з ПДВ наразі актуальні для європейських країн. Тому досвід українських колег щодо запровадження електронних систем, які ефективно протидіють зловживанням з ПДВ, для них достатньо важливий.
Крім того, керівники обох сторін обговорили питання розширення обміну інформацією відповідно до міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування. Мирослав Продан та Едіта Янусієне домовилися оновити правову базу співробітництва у податковій сфері з урахуванням нинішніх реалій, зокрема, щодо обміну інформацією.
Про застосування пільг при сплаті земельного податку учасниками АТО

 Відповідно до п.п. 281.1.4 п. 281.1 ст. 281 Податкового кодексу України, від сплати земельного податку звільняються ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту» зі змінами та доповненнями.
Тобто, для учасників АТО також передбачена пільга щодо сплати земельного податку. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм, встановлених  пунктом 2 статті 281 ПКУ.
Зокрема, передбачені наступні граничні норми:
для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;
для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;
для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;
для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.
Звертаємо увагу, якщо у фізичної особи, яка має право на пільгове оподаткування землі, у власності знаходиться декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року повинна подати письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання / зміну земельної ділянки для застосування пільги.
Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.
Як легалізувати ЗП найманих працівників – вирішували з фармацевтами
Податківці поставили за пріоритет напрямок роз’яснювальної роботи, тому представники практично усіх галузей Харківщини будуть задіяні у цьому процесі. 
Розпочали з торгівельних мереж та супермаркетів. Днями запросили до фіскальної служби представників фармацевтичної індустрії, аптечних мереж. Тих, хто відображає в офіційній звітності заробітну платню на рівні мінімальної, тобто 3200 тис. гривень. Але у податковій  службі відзначають, що в оголошеннях, де пропонують роботу в аптечній галузі,  розмір ЗП стартує від 6-7 тис. гривень. Із запрошеними обговорили питання легалізації заробітної платні  та необхідності виведення її з тіні. Попередили, що наступні кроки вже будуть фіскальними.
Робота в цьому напрямку буде тривати і надалі.
Харків’яни - найактивніші користувачі електронного кабінету платника
Про це повідомили в Головному управлінні фіскальної служби області. Харків займає перше місце серед найактивніших 10 міст України по користуванню електронним кабінетом платника.
Так, за 10 місяців 2017 року сервісами приватної частини Електронного кабінету для подання податкової звітності скористалися понад 170,5 тис. платників Харківської області.
Постійними користувачами приватної частини Електронного кабінету платника є 30,4 тис. юридичних осіб та 140,1 тис. фізичних осіб-підприємців.
За 10 місяців 2017 року через Електронний кабінет подано більше 3,2 млн. різного типу документів, не враховуючи податкові та акцизні накладні.
Електронні сервіси та послуги для платників податків постійно удосконалюються. У першу чергу в Кабінеті реалізуються ті сервіси та послуги, які є найбільш запитуваними зі сторони бізнесу. Платники мають доступ до податкової інформації в режимі реального часу, що не потребує формування додаткових запитів та отримання витягів, і дає можливість перегляду як всієї податкової інформації, так і документів, які подавались в паперовому вигляді та електронному вигляді через Кабінет та/або інші програмні засоби.
Платникам забезпечено в он-лайн режимі доступ до сервісів систем електронного адміністрування податку на додану вартість та реалізації пального,  Єдиного реєстру податкових накладних, де платник може отримати актуальну інформацію щодо складених та надісланих на реєстрацію таким платником чи його контрагентом податкових накладних та розрахунків коригування, дізнатися про статус податкових накладних/розрахунків коригування (зареєстровані, реєстрацію яких зупинено, щодо яких прийнято Комісією ДФС рішення про реєстрацію чи відмову в такій реєстрації тощо).
Загалом, на сьогодні в Електронному кабінеті платника забезпечено реалізацію повного спектру сервісів для фізичних осіб-підприємців та громадян, і майже на 100% реалізовано сервіси для юридичних осіб – платників податку на додану вартість та платників спрощеної системи оподаткування.
Інструктивні матеріали по використанню Електронного кабінету платника

  Увага! Сплата ЄСВ – тільки на рахунки з реквізитами 3719!

Головне управління ДФС у Харківській області  нагадує платникам єдиного соціального внеску з метою попередження помилкової сплати коштів єдиного внеску на неналежні рахунки, що сплата коштів єдиного внеску має відбуватись виключно на рахунки з реквізитами 3719, які відкриті територіальним органам ДФС відповідно до адміністративно-територіальниходиниць, на яких зареєстровані платники податків.
       Реквізити небюджетних рахунків «Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування» (рахунки -3719) в органах ДФС Харківської області, відкритих Державною казначейською службою України, розміщені на субсайті Територіальні органи ДФС у Харківській області  офіційного порталу ДФС України у розділі «Бюджетні рахунки» за електронним посиланням: http://kh.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/.
      ГУ ДФС у Харківській області просить платників податків уважно ознайомитися з зазначеними реквізитами рахунків для сплати сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  та при формуванні документів  обов’язково вказувати такі реквізити.
Мирослав Продан: У жовтні надходження ЄСВ склали 15,8 млрд. гривень 
У жовтні 2017 року Державною фіскальною службою України забезпечено надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на рівні 15,8 млрд. грн. Про це повідомив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан.
За його словами, надходження жовтня цього року на 4,6 млрд. грн. більше, ніж минулого року.
Загалом з початку року органи ДФС зібрали 145  млрд. грн. ЄСВ, що на 39,3 млрд. грн. більше, ніж за відповідний період 2016 року.
«Аналогічну суму єдиного внеску було зібрано лише за 10 місяців 2015 року, але тоді його розмір був у двічі більший, ніж сьогодні. Такі обсяги надходження ЄСВ забезпечені завдяки підвищенню рівня мінімальної заробітної плати до розміру 3 200 грн. з січня 2017 року.  Зарплати почали виходити з «тіні» і втрати бюджету Пенсійного фонду від зниження ЄСВ на 50% повністю компенсовані», – наголосив Мирослав Продан.
Як зазначив очільник ДФС, такий результат є яскравим прикладом того, що зниження податків за умови їх сплати усіма без винятку дозволяє компенсувати різницю в надходженнях. Так, збільшення відрахувань з ЄСВ дозволили достроково – з 1 жовтня - підвищити пенсії. 
«Зелений змій» оселився в гаражі
Співробітники податкової міліції Харківщини виявили факт реалізації незаконно ввезених на митну територію України лікеро – горілчаних виробів.
52-річний мешканець Харкова здійснював реалізацію елітних напоїв іноземного виробництва з приміщення гаражного кооперативу. Торгував громадянин не маючи ліцензії на право здійснення торгівлі підакцизними товарами.
Про це повідомив начальник оперативного управління  ГУ ДФС  у  Харківській області Сергій Марєхін.
«З незаконного обігу вилучено лікеро-горілчані вироби в кількості 177 пляшок на суму понад 85 тис.грн. - розповідає Сергій Марєхін, - у відношенні даного підприємця складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 КУпАП».
Працівники податкової міліції Харківщини у рамках комплексу широкомасштабних заходів під умовною назвою «Акциз-2017» ведуть активну боротьбу із незаконними виготовленням та продажем підакцизної продукції. Робота в даному напрямку триває.
На Харківщині податківці продовжують кампанію з легалізації праці
До фіскальної служби регіону запросили  представників супермаркетів Харкова. Бухгалтери, керівники торгівельних мереж спілкувалися з керівництвом ГУ ДФС області на тему дотримання роботодавцями вимог трудового законодавства.
Податківці ознайомили присутніх з результатами проведеного моніторингу співставлення відомостей звітності заробітної платні в торгівельній галузі з рекламними оголошеннями по працевлаштуванню в регіональних ЗМІ. Звернули увагу присутніх, що розмір заробітної плати в цій галузі стартує від  6 тис.гривень, тоді як розмір офіційної - суттєво відрізняється.
Закликали присутніх працювати суто у правовому полі.  Робота по виведенню з тіні роботодаців Харківщини буде тривати надалі.
Від Харківської митниці ДФС - 99 мільйонів гривень на ремонт доріг регіону
Харківською митницею ДФС у жовтні поточного року забезпечені рекордні надходження до Державного бюджету України. Фактично перераховано митних платежів в розмірі понад 1 мільярд гривень, виконання індикативного показника склало 121%.
 Перевиконання Харківською митницею ДФС загального фонду Держбюджету в жовтні поточного року складає 199 мільйонів гривень. Отже, на ремонт доріг Харківщини митниця спрямувала рекордні 99 мільйонів гривень.
Загалом, з  початку року Харківською митницею ДФС перераховано до Державного бюджету України понад 9 мільярдів гривень, що на 998 мільйонів гривень або на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Виконання індикативного показника складає 107,1%.
Мирослав Продан: Я знаю як змінити в суспільстві негативне уявлення про фіскальну службу

Впровадження електронних сервісів, надання якісних консультативних послуг та відкритий формат взаємодії з платниками податків – кроки, які допоможуть змінити в суспільстві негативне ставлення до фіскальної служби. Про це розповів в.о. Голови ДФС Мирослав Продан під час прямого ефіру у студії радіо Ера.
«Я глибоко переконаний, що уникнення прямого контакту між посадовою особою ДФС і безпосередньо платником податків фактично унеможливлює будь-яку корупційну складову. Більше того, чим більше послуг ми переведемо в електронний формат, тим менше буде таких  можливостей в наших співробітників. Я знаю в який спосіб зробити ще декілька електронних сервісів для того, щоб той негатив і той образ Державної фіскальної служби, який історично склався, абсолютно зламати», – наголосив Мирослав Продан.
Він, зокрема, зазначив, що прикладом у цьому є досвід інших країн, що демонструють у своїй роботі найвищі передові технології.
Крім того, Мирослав Продан повідомив, що ДФС сьогодні вперше з 2009 року отримала фінансування для розвитку матеріальної бази служби, зокрема, ІТ-складової шляхом зміцнення серверного обладнання, підключення та удосконалення програмних продуктів фіскальної служби.
Серед інших напрямів очільник ДФС також назвав покращення якості обслуговування платників під час отримання ними консультативних послуг. Так, наразі здійснюються необхідні заходи для забезпечення працівників контакт-центру ДФС всіма технічними засобами, необхідними для оперативного інформування платників податків, надання їм всіх консультативних послуг.
За його словами, сьогодні при ДФС діє відповідний проект, за яким достатньо відома міжнародна компанія McKinsey&Company проводила діагностику та надавала пропозиції з удосконалення процесів щодо адміністрування, обслуговування, ІТ-складових, погашення податкового боргу, відбору до контрольно-перевірочних заходів тощо. 
«На наступному тижні ми отримаємо абсолютно професійний звіт  їхньої діяльності при ДФС, їхню, я б сказав незаангажовану оцінку.  Розуміючи чітку картину того, що є зараз, ми вибудовуємо стратегію, в який спосіб створити комфортні умови для того, щоб максимально збільшити відсоток змістовних відповідей на запитання платників»,– підкреслив Мирослав Продан.
Він також зазначив, що позитивно сприймає об’єктивну критику і вирішує, в який спосіб її виправити.
«Я розумію в який спосіб сьогодні працює Державна фіскальна служба України, я бачу зовсім інший підхід платників податків. Ми, в свою чергу, намагаємося також організувати відповідну взаємодію. Я сьогодні абсолютно відкритий і озвучую ту проблематику, з якою ми сьогодні стикаємось, і в багатьох випадках спільно з бізнесом ми знаходимо шляхи її вирішення», – наголосив Мирослав Продан.
Він, зокрема, наголосив, що на сьогодні  95% надходжень до бюджету –  самостійно задекларовані і сплачені платниками суми. За рахунок  контрольно-перевірочних заходів залучається тільки 5% надходжень.

Мирослав Продан: До загального фонду державного бюджету додатково перераховано майже 129 млрд. гривень

Державна фіскальна служба України за 10 місяців поточного року спрямувала до загального фонду державного бюджету на 128,7 млрд. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року. Про це заявив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан в ефірі радіо Ера.
«У відсотковому співвідношенні зростання складає майже 27%. При тому, що фактично курсова різниця по відношенню до минулого року коливається на рівні 3,9%, ми цю статистику також відслідковуємо, надходження надзвичайно збільшилися в цілому по ДФС», – зазначив Мирослав Продан.
За його словами, у митному напрямі за 10 місяців поточного року надходження з митних платежів збільшилися майже на 55 млрд. грн.  порівняно з аналогічним періодом минулого року.
«Незважаючи на те, що обсяг оподатковуваних операцій, а саме це і є базою оподаткування, в Україні щомісячно коливається на рівні 1 трлн 600 млрд грн. або 1 трлн 700 млрд грн.  і він є фактично сталий, в нас суттєво збільшились надходження. Це говорить про те, що ми постійно працюємо над тим, що виводимо з тіні економіку України, фінанси, митні, податкові платежі і системно працюємо над ліквідацією всіх схем мінімізації, так званих «скруток»», – підкреслив очільник ДФС.
Крім того, за результатами звітування з податку на прибуток також є позитивна динаміка. Так, якщо у І кварталі 2016 року сума задекларованого податку на прибуток складала 13,8 млрд. грн., а у ІІ кварталі ­– 13,1 млрд. грн., то у 2017 році ці суми збільшилися до 20,2 млрд. грн. та 17,9 млрд. грн. відповідно.
 «Цей комплекс заходів в цілому і дає можливість сьогодні демонструвати позитивну динаміку щодо збільшення дохідної частини державного бюджету», – зазначив Мирослав Продан. 

Щодо визначення платежів на право використання сайту та торговельної марки для цілей оподаткування податком на прибуток
ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що згідно з положеннями пп. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Кодексу роялті - це будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інших аудіовізуальних творів, будь- які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу- хау).
Не вважаються роялті платежі, отримані за передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об'єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права, продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов'язковим згідно із законодавством України.
Отже, якщо об'єкт права інтелектуальної власності (сайт або торговельний знак) передається у використання без переходу права власності на нього, то платіж за таке використання сайту або торговельного знаку з ціллю оподаткування податком на прибуток вважатиметься роялті.
У жовтні забезпечено рекордні надходження ЄСВ
У фіскальній службі області повідомили, що за місяць платники Харківщини перерахували 918,4 млн.грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це на 293,3 млн.грн. більше ніж у жовтні минулого року та на 29,4 млн.грн. перевищує показник вересня 2017 року.
Загальні надходження ЄСВ за січень-жовтень поточного року склали 8,4 млрд.грн., що на 2,7 млрд.грн. більше ніж минулого року.
ЄСВ – це платіж, що нараховується роботодавцем на фонд оплати труда. Його збільшення свідчить про зростання рівня заробітної плати й небажання громадян отримувати «тіньові» доходи.
Адже отримання офіційної легальної зарплатні – це гарантія соціального захисту сьогодні й сталої пенсії – завтра.
«Можна вже впевнено констатувати про зростання свідомості громадян. Більшість з них вже розуміє, що при отриманні легальної зарплатні, здійснюються відповідні нарахування й сплата єдиного внеску. А це, в свою чергу, забезпечує своєчасне наповнення Пенсійного фонду. Це дає змогу осучаснювати пенсії і гарантує отримання  пенсійних виплат, тим хто сьогодні працює», - підкреслює начальник ГУ ДФС у Харківській області Микола Рибаков.
В той же час в податковій службі розповідають, що проводять масштабну роботу з роз’яснення громадянам важливості отримання заробітної плати без «конвертів» та цілу низку контрольно-перевірочних заходів, направлених на легалізацію доходів.
Так лише завдяки перевірочній роботі у січні-жовтні 2017 року легалізовано близько 500 найманих робітників.
Телефонна «Гаряча лінія»: Запитуйте – відповідаємо
Днями в Головному управлінні ДФС у Харківській області було проведено сеанс телефонного зв’язку «Гаряча лінія» на тему: «Особливості нарахування та сплати ЄСВ». На запитання абонентів відповідала заступник начальника управління – начальник відділу взаємодії із ЗМІ управління організації роботи ГУ ДФС Яна Чуб.
Наводимо запитання, які надійшли під час заходу, та відповіді на них.
1.  Доброго дня! Підприємство звільнило працівника та виплатило йому вихідну допомогу. Чи нараховується ЄСВ на неї?
Відповідь:Склад основної, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, на які нараховується єдиний внесок, визначається Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5, пп.3.8. Так до інших виплат, що не належать до фонду оплати праці, відносяться суми вихідної допомоги приприпиненні трудового договору. Аналогічну норму містить п.4 розділу 1 Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. № 1170.
2. Доброго дня! Укладаю договір оренди нерухомого майна, чи маю я сплачувати єдиний соціальний внесок?
Відповідь: Відповідно до норм Закону про ЄСВ базою нарахування єдиного внеску є сума    винагороди фізичним особам за виконання робіт(надання послуг) за цивільно-правовими договорами. Згідно з частиною першою ст..759 Цивільного кодексу за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк. Таким чином, відносини, які виникають при укладенні договору найму (оренди), не мають ознак правовідносин, що регулюють виконання робіт або надання послуг. Отже, єдиний внесок не нараховується на суму орендної плати, виплаченої на користь фізичної особи згідно з договором найму (оренди) нерухомого (рухомого) майна.
3. Я приватний підприємець на другій групі єдиного податку, здійснюю сплату ЄСВ у розмірі 704 грн. щомісячно. Нещодавно вийшла заміж і змінила прізвище. Чи потрібно про це повідомляти податкову інспекцію?
Відповідь: Так, відповідно до п.4 розділу Ш Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.11.2014 р. № 1162, встановлено, що у разі зміни найменування, прізвища, імені чи по батькові платника єдиного внеску, організаційно-правової форми, форми власності, місцезнаходження, місця проживання, основного виду діяльності платник єдиного внеску зобов’язаний у 10-денний строк з дня виникнення відповідних змін подати до контролюючого органу заяву за формою № 1-ЄСВ з приміткою «Зміни». До заяви додаються завірені копії документів, що зазнали змін.
4. Ми неприбуткова громадська організація та існуємо тільки за рахунок членських та благодійних внесків. Для ведення обліку та надання звітності укладаємо цивільно-правовий договір з фізичною особою та виплачуємо їй винагороду меньш, ніж мінімальна заробітна плата. Чи потрібно нам нараховувати ще і ЄСВ на цю винагороду?
Відповідь: Платниками єдиного внеску є підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою-підприємцем, якщо виконувані роботи(послуги) відповідають видам діяльності відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру). Закон про ЄСВ не містить особливостей та виключень щодо нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску неприбутковими організаціями.
5. Який граничний термін сплати ЄСВ за себе ФОП – платниками єдиного податку (19 чи 20 число місяця, що настає за звітним кварталом)?
Відповідь: Граничний термін сплати єдиного внеску за себе фізичними особами - підприємцями, які застосовують спрощену систему оподаткування – 19 число місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. У разі, якщо останній день строків сплати єдиного внеску припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків сплати єдиного внеску вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим.
6. Я займаюсь підприємницькою діяльністю, нещодавно оформив пенсію за віком. Чи потрібно мені повідомляти податкову про це, щоб не сплачувати ЄСВ?
Відповідь: Так, фізичні особи-підприємці звільняються від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування , якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами  та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Відповідно до норм Протоколу про обмін інформацією Пенсійний фонд України надає Державній фіскальній службі інформацію щодо фізичних осіб (платників єдиного внеску) про те, що вони є пенсіонерами за віком або інвалідами, із зазначенням дати встановлення пенсії або інвалідності, тому окремо повідомляти контролюючий орган про статус пенсіонера або інваліда не потрібно. Якщо фізична особа-підприємець є інвалідом та отримує соціальну допомогу від фонду соціального страхування або Управління праці та соціального захисту населення, то підтвердженням встановлення інвалідності є довідка до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності, яка надається до контролюючого органу за місцем реєстрації.  

Мирослав Продан: До загального фонду державного бюджету додатково перераховано майже 129 млрд. гривень

Державна фіскальна служба України за 10 місяців поточного року спрямувала до загального фонду державного бюджету на 128,7 млрд. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року. Про це заявив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан в ефірі радіо Ера.
«У відсотковому співвідношенні зростання складає майже 27%. При тому, що фактично курсова різниця по відношенню до минулого року коливається на рівні 3,9%, ми цю статистику також відслідковуємо, надходження надзвичайно збільшилися в цілому по ДФС», – зазначив Мирослав Продан.
За його словами, у митному напрямі за 10 місяців поточного року надходження з митних платежів збільшилися майже на 55 млрд. грн.  порівняно з аналогічним періодом минулого року.
«Незважаючи на те, що обсяг оподатковуваних операцій, а саме це і є базою оподаткування, в Україні щомісячно коливається на рівні 1 трлн 600 млрд грн. або 1 трлн 700 млрд грн.  і він є фактично сталий, в нас суттєво збільшились надходження. Це говорить про те, що ми постійно працюємо над тим, що виводимо з тіні економіку України, фінанси, митні, податкові платежі і системно працюємо над ліквідацією всіх схем мінімізації, так званих «скруток»», – підкреслив очільник ДФС.
Крім того, за результатами звітування з податку на прибуток також є позитивна динаміка. Так, якщо у І кварталі 2016 року сума задекларованого податку на прибуток складала 13,8 млрд. грн., а у ІІ кварталі ­– 13,1 млрд. грн., то у 2017 році ці суми збільшилися до 20,2 млрд. грн. та 17,9 млрд. грн. відповідно.
 «Цей комплекс заходів в цілому і дає можливість сьогодні демонструвати позитивну динаміку щодо збільшення дохідної частини державного бюджету», – зазначив Мирослав Продан. 
Мирослав Продан: Я знаю як змінити в суспільстві негативне уявлення про фіскальну службу
Впровадження електронних сервісів, надання якісних консультативних послуг та відкритий формат взаємодії з платниками податків – кроки, які допоможуть змінити в суспільстві негативне ставлення до фіскальної служби. Про це розповів в.о. Голови ДФС Мирослав Продан під час прямого ефіру у студії радіо Ера.
«Я глибоко переконаний, що уникнення прямого контакту між посадовою особою ДФС і безпосередньо платником податків фактично унеможливлює будь-яку корупційну складову. Більше того, чим більше послуг ми переведемо в електронний формат, тим менше буде таких  можливостей в наших співробітників. Я знаю в який спосіб зробити ще декілька електронних сервісів для того, щоб той негатив і той образ Державної фіскальної служби, який історично склався, абсолютно зламати», – наголосив Мирослав Продан.
Він, зокрема, зазначив, що прикладом у цьому є досвід інших країн, що демонструють у своїй роботі найвищі передові технології.
Крім того, Мирослав Продан повідомив, що ДФС сьогодні вперше з 2009 року отримала фінансування для розвитку матеріальної бази служби, зокрема, ІТ-складової шляхом зміцнення серверного обладнання, підключення та удосконалення програмних продуктів фіскальної служби.
Серед інших напрямів очільник ДФС також назвав покращення якості обслуговування платників під час отримання ними консультативних послуг. Так, наразі здійснюються необхідні заходи для забезпечення працівників контакт-центру ДФС всіма технічними засобами, необхідними для оперативного інформування платників податків, надання їм всіх консультативних послуг.
На Харківщині триває робота з погашення податкового боргу

Одним з пріоритетних напрямків роботи фіскальної служби – є організація роботи з погашення податкового боргу економічно активними підприємствами. Цьому питанню приділяється велика увага, оскільки  узгоджені податкові зобов’язання повинні надходити до бюджету своєчасно. Деякі підприємства ігнорують  свої зобов’язання. Органи ДФС систематично проводять  зустрічі з керівниками таких підприємств. 
Наразі на рівні ГУ ДФС у Харківській області тривають заслуховування керівників  економічно активних підприємств - боржників. Головне завдання – визначення  спільної стратегії  погашення боргу.До бюджету країни у жовтні поточного року від вжиття заходів  з погашення боргу  забезпечено 40,7 млн.гривень.

Мешканці Харківщини сплатили до бюджетів місцевих громад 9,4 млрд. грн. податків й зборів
Як повідомили в Головному управлінні фіскальної служби області, вказана сума надійшла  з початку року, та перевищила минулорічні надходження на 2,3 млрд. грн.
При цьому, за жовтень 2017 року до місцевого бюджету надійшло понад 1,1млрд.грн, що на 278,5 млн.грн більше ніж у жовтні 2016 року.
У фіскальному відомстві регіону також повідомили, якими податками наповнюється місцевий бюджет.
Основним джерелом надходжень є податок на доходи фізичних осіб. За січень-жовтень 2017 року зібрано 5,7 млрд. грн. цього податку, що на 1,8 млрд.грн., або на 48,2 %  більше ніж за аналогічний період минулого року. При цьому, за жовтень сума надходжень ПДФО склала 624,3 млн.грн.
Спостерігається збільшення й надходження єдиного податку. За 10 місяців поточного року бізнесмени перерахували до місцевих бюджетів майже 1,7 млрд. грн. цього платежу, що на 436 млн. грн. більше ніж минулоріч.
Зросли й суми земельного податку та орендної плати. Якщо у січні-жовтні  2016 року було сплачено понад мільярд гривень, то у цьому році надходження від користування землею за 10 місяців склали майже 1,3 млрд. грн.
Законом України від 14 травня 1992 року № 2343-XII «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», в редакції Закону України від 22 грудня 2011 року № 4212 (далі – Закон № 4212) визначено, що арбітражний керуючий – фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.
Статтею 4 Закону № 4212 встановлено, що арбітражні керуючі є суб’єктами незалежної професійної діяльності.
Оподаткування доходів фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється відповідно до положень ст. 178 Розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ).
Згідно з п. 178.3 ст. 178 ПКУ оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.
У разі неотримання довідки про взяття на облік особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, об’єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат.
При цьому, ПКУ не передбачено будь-якого переліку витрат для самозайнятих осіб, у тому числі для фізичних осіб, які здійснюють незалежну діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).
Отже, при визначені сукупного чистого доходу арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) доцільно враховувати витрати, які пов’язані з організацією такої діяльності та обумовлені вимогами Закону № 4212, однак, які не пов’язані з виконанням арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у конкретній справі про банкрутство.
До витрат фізичної особи, яка здійснює незалежну діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), можуть бути віднесені документально підтверджені витрати, зокрема:
- орендна плата за користування орендованим приміщенням, або оплата за комунальні послуги, у разі використання власного нежитлового приміщення, де знаходиться контора (офіс) арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), у тому числі його поточний ремонт обладнання пандусу для під’їзду інвалідів;
- витрати на технічне забезпечення діяльності робочого місця такої особи та його обслуговування (охоронна та пожежна сигналізація, вогнестійкий сейф, інформаційна вивіска, металеві двері або металеві ролети);
- витрати на ремонт та технічне обслуговування обладнання (комп’ютерів, у тому числі їх програмного забезпечення, принтерів, сканерів, ксероксів, факсів, телефонів тощо);
- витрати на виготовлення печаток, а також їх заміну;
- витрати на відкриття рахунків у банках та їх розрахунково-касове обслуговування;
- витрати на оплату праці та обов’язкові нарахування на фонд оплати праці помічників (найманих працівників);
- витрати на проходження підвищення кваліфікації. Придбання та передплата нормативної літератури (книг, журналів, дисків, програм тощо);
- витрати на користування електронною базою законодавства;
- витрати на підключення та користування мережею Інтернет;
- придбання канцелярського приладдя;
- сплата такими особами єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- витрати на страхування професійних ризиків арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) за шкоду, заподіяну внаслідок неумисних дій або помилки під час здійснення повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
- поштові та кур’єрські послуги, необхідні для виконання діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
- витрати на послуги телекомунікаційного зв’язку для ведення податкового обліку та подання податкової та іншої звітності.
 Мешканці Харківщини сплатили до бюджетів місцевих громад 9,4 млрд. грн. податків й зборів
Як повідомили в Головному управлінні фіскальної служби області, вказана сума надійшла  з початку року, та перевищила минулорічні надходження на 2,3 млрд. грн.
При цьому, за жовтень 2017 року до місцевого бюджету надійшло понад 1,1млрд.грн, що на 278,5 млн.грн більше ніж у жовтні 2016 року.
У фіскальному відомстві регіону також повідомили, якими податками наповнюється місцевий бюджет.
Основним джерелом надходжень є податок на доходи фізичних осіб. За січень-жовтень 2017 року зібрано 5,7 млрд. грн. цього податку, що на 1,8 млрд.грн., або на 48,2 %  більше ніж за аналогічний період минулого року. При цьому, за жовтень сума надходжень ПДФО склала 624,3 млн.грн.
Спостерігається збільшення й надходження єдиного податку. За 10 місяців поточного року бізнесмени перерахували до місцевих бюджетів майже 1,7 млрд. грн. цього платежу, що на 436 млн. грн. більше ніж минулоріч.
Зросли й суми земельного податку та орендної плати. Якщо у січні-жовтні  2016 року було сплачено понад мільярд гривень, то у цьому році надходження від користування землею за 10 місяців склали майже 1,3 млрд. грн.  

ІЗЮМСЬКА ОДПІ
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить


Фотогалереи изюмчан

Кто он-лайн

Сейчас на сайте:
Гостей - 2

 
Служба недвижимости Вилима.

 
 
 
 
 

Сушка зерна и древесины на отходах
БЕСПЛАТНЫЕ ОБОИ ДЛЯ РАБОЧЕГО СТОЛА

Дизайн РА «Изюминка»